http://emperor.vwh.net/serbo-croatian/articles/s-dosto2.htm

http://emperor.vwh.net/serbo-croatian/indexsc.htm
[Carevo Novo Odelo]

Na medjunarodnoj konferenciji Beogradskog foruma, koja je povodom dvogodisnjice pocetka NATO agresije odrzana ovih dana ovih dana pod naslovom "Istina o agresiji NATO - dve godine posle", ucestvovalo je oko 30 naucnika, politickih i javnih licnosti iz Argentine, Bugarske, Velike Britanije, Grcke, Iraka, Italije, Jordana, Kube, Libije, Madjarske, Makedonije, Nemacke, Palestine, Rumunije, Rusije, SAD, Holandije i oko 100 iz Jugoslavije. Na predlog medjunarodne radne grupe, Konferencija je jednoglasno usvojila Deklaraciju i Akcioni program.

Beograd, 24. mart 2001. godine

DOSTOJANSTVOM PROTIV VARVARIZMA

Deklaracija Me|unarodne konferencije Beogradskog foruma "Istina o agresiji NATO - dve godine posle", koja je odr`ana u Beogradu,

22-23. marta 2001. godine

Na drugu godi{wicu agresije NATO-a na Jugoslaviju koju je predvodio Va{ington, mi slobodni qudi iz celog sveta okupili smo se ovde u Beogradu da izrazimo svoje divqewe hrabrom narodu Jugoslavije koji je branio slobodu, dostojanstvo i univerzalne qudske i civilizacijske vrednosti protiv NATO-a. Posebno bi hteli da odamo svoju po~ast i po{tu svima onima koji su ostali bez svojih najdra`ih, bez svojih domova i imovine zbog ove zlo~ina~ke agresije.

Kada je zapo~eo neobjavqeni i ilegalni teroristi~ki rat protiv Jugoslavije, NATO je pogazio dostojanstvo celog ~ove~anstva.

- Preko pedeset hiqada projektila sa osiroma{enim uranijumom ba~eno je na qude ~iji je jedini zlo~in bio {to nikada u svojoj dugoj istoriji nisu kle~ali i {to su se uvek borili za dostojanstvo i jednakost.

- Preko 80 odsto `rtava i ciqeva NATO-a bili su obi~ni gra|ani Jugoslavije, wihovi domovi, bolnice, {kole, televizijske stanice i radna mesta.

- [ta je NATO u~inio posle prihvatawa obaveza iz Rezolucije SB 1244 da }e se po{tovati jugoslovenski suverenitet i teritorijalni integritet, kao i da }e razoru`ati i raspustiti teroristi~ku tzv. "OVK"? NATO je nastavio da obu~ava i podr`ava teroriste, daju}i im zvani~an status Kosovskog za{titnog korpusa. Podr`ao ih je kada su oni proterali oko 350 hiqada Srba, ne-Albanaca i antifa{isti~ki raspolo`enih Albanaca iz wihovih domova u kojima `ive od pamtiveka. NATO je pretvorio tzv. bezbedonosnu zonu izme|u srpske pokrajine Kosovo i Metohija i ostatka Srbije u bazu za wihovu teroristi~ku "OVK". Sada koriste iste te teroriste za akcije u ju`noj Srbiji i Makedoniji.

NATO agresija, u kojoj se o~ituju banditizam, trgovina drogom i terorizam kao novi pravni standardi, predstavqala je zapravo napad na ceo svet. U svom herojskom otporu NATO-u, srpski narod nije samo branio svoju otaxbinu, ve} je branio ceo svet od imperijalisti~kih osvajawa. Srpski narod zaslu`uje priznawe i solidarnost svih po{tenih qudi iz sveta, posebno zbog toga {to agresori nastavqaju sa kori{}ewem istih teroristi~kih metoda u daqem razbijawu Balkana u niz slabih protektorata kojima }e vladati gangsteri.

Dana{wi svet se suo~ava sa velikim opasnostima, ali rastu i nade. Od pada Sovjetskog Saveza, Klintonova administracija, u saradwi sa wima sli~nim u Engleskoj i Nema~koj, zapo~ela je ponovnu kolonizaciju ve}eg dela sveta. To podrazumeva napade na vi{e frontova. U Jugoslaviji i u mnogim drugim zemqama, Va{ington, London i Berlin, organizovali su teroristi~ke i rasisti~ke pokrete i armije koje su finansirale tajne slu`be i organizovani kriminal, ~ime je trgovina drogom postala najve}i svetski biznis. Na Kosovu i Metohiji, Va{ington i Berlin su formirali teroristi~ku "OVK", sastavqenu od dilera drogom, bandita i rasista. Uporedo sa {irewem terora i zlo~ina, prosve}ena zapadna dru{tva su tako|e stvarala tzv. demokratske grupe gra|anskog dru{tva, politi~ke partije i medije kao petu kolonu da bi se oslabio otpor iznutra. Ove grupe i mediji koriste raspolo`ive tehnike psiholo{kog rata kako bi uni{tile svaku mogu}nost razumnog politi~kog dijaloga, pretvaraju}i politiku u reklamnu kampawu i sejawe la`i. Mediji koje Zapad kontroli{e {irom sveta, posebno u zemqama koje su ciq napada, kvalifikuju nacionalnu i dr`avnu samoodbranu kao fa{izam.

Ovi metodi ve} deset godina primewuju se prema Srbima, ~iji je jedini zlo~in {to su se usudili da brane multietni~ku Jugoslaviju i da se suprotstave stranoj okupaciji. I dok ove savezni~ke snage razaraju narode i dr`ave, kao {to je bilo u slu~aju strate{ki zna~ajne jugoslovenske federacije i pretvarawu wenih sastavnih delova u najobi~nije protektorate, svetske ekonomske organizacije kao {to su Me|unarodni monetarni fond i Svetska banka, koje kontroli{e Va{ington, deluju u istom pravcu. Ove organizacije zahtevaju ekonomsku modernizaciju. Sve wihove parole predstavqaju la`, odnosno preokretawe stvarnosti. Me|unarodni monetarni fond i Svetska banka, u stvari, uspostavqaju kontrolu nad vladama brojnih zemaqa, uni{tavaju}i wihove valute, preuzimaju}i wihove centralne banke, kao {to su u~inili sa preuzimawem Narodne banke Jugoslavije. Zatim, dovode brojne pirate sa Zapada, kao {to sada poku{avaju da u~ine u Jugoslaviji, da preuzmu kqu~ne finansijske i industrijske sektore i da ih potpuno obezvrede. U me|uvremenu, programi "socijalnih reformi" uni{tavaju svaku socijalnu sigurnost, {to dovodi do stravi~nog pove}avawa cena i nezaposlenosti, s jedne strane, dok radni qudi ostaju potpuno neza{ti}eni, s druge strane. Brojne zemqe i brojni regioni bacaju se u bedu i siroma{tvo.

NATO je bombardovao Srbe i proterao je wih i druge qude sa wihovih istorijskih ogwi{ta na Kosovu i Metohiji. NATO je stvorio ad hoc Tribunal, kr{e}i me|unarodno pravo, u ciqu prikrivawa sopstvenih zlo~ina. NATO kidnapuje srpske lidere, dr`i ih ilegalno u kazamatima i govori svetu da su oni krivi {to je NATO ubijao Srbe. Na ovaj na~in, NATO ubija razum.

Neki jugoslovenski lideri ponudili su svoje usluge Zapadu, ali mora se re}i da nema tolike povrede nacionalnog dostojanstva, da nema tolike izdaje sopstvenog naroda koja bi bila dovoqna da zadovoqi vladaju}e krugove u SAD. Jer, NATO nema prijateqa, ima samo budu}e `rtve.

Zahtevamo:

1. NATO mora odmah da napusti srpsku pokrajinu Kosovo i Metohija i ceo region Balkana.

2. Sprovo|ewe garancija o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Jugoslavije koje su odre|ene Rezolucijom 1244 SB UN.

3. Povratak jugoslovenske vojske i policije na Kosovo i Metohiju i preuzimawe kontrole svih jugoslovenskih granica od strane jugoslovenske vojske i policije, posebno granica sa Makedonijom i Albanijom.

4. Razoru`avawe i raspu{tawe teroristi~ke "OVK", kao i su|ewe wenim zlo~ina~kim liderima.

5. Siguran povratak svih izbeglica i raseqenih lica sa Kosova i Metohije u wihove domove, ku}e, na wihova imawa i na radna mesta. Isto tako, i od{tetu od strane zapadnih sila za sve {tete koje su naneli NATO i teroristi~ka OVK.

6. Kosovo i Metohija moraju ostati u okvirima Srbije i ne sme se dozvoliti da izbori budu odr`ani u sada{wim uslovima terora, etni~kog ~i{}ewa i okupacije. Povratak 350.000 raseqenih Srba i drugih nealbanaca je obavezni preduslov za multietni~ko, multikulturno i multireligijsko Kosovo i Metohiju, kao i za slobodne demokratske izbore.

7. ^elnicima NATO i NATO zemaqa, pre svega Vilijemu Klintonu, Madlen Olbrajt, Havijeru Solani i drugima mora biti su|eno zbog wihovih zlo~ina protiv mira i ~ove~nosti. Vlade zemaqa NATO moraju isplatiti od{tetu Jugoslaviji i ~itavom Balkanu, kao i svim pojedina~nim `rtvama zbog ratnih {teta.

8. Oni tako|e moraju platiti ~i{}ewe svih oblasti koje su kontaminirane upotrebom wihovog oru`ja za masovno uni{tavawe, kao {to su nuklearni otpad sa osiroma{enim uranijumom i plutonijumom i hemijski otrovi nastali usled bombardovawa rafinerija, hemijskih i drugih postrojewa. Svim `rtvama ovih oru`ja mora biti ispla}ena od{teta.

9. Orkestrirana kampawa protiv jugoslovenskih politi~kih lidera koji su predvodili otpor NATO agresiji, politi~ki je motivisana i pra}ena politi~kim hap{eweima i politi~kim su|ewima. Ona mora odmah prestati. Izmi{qene optu`be protiv predsednika Milo{evi}a motivisane su `eqom da se prikriju zlo~ini NATO-a i da se zapreti svakom narodu u svetu koji bi se usudio da brani svoju slobodu i nezavisnost. Stoga, moraju odmah prestati sve takve prqave kampawe u medijima i poku{aji da se legalizuje javni lin~. Moraju se, isto tako, odmah osloboditi iz neosnovanog, politi~kog pritvora gospoda Dragoqub Milanovi}, Rade Markovi} i drugi. Zastra{ivawe, pretwe, fizi~ko nasiqe i masovna otpu{tawa rukovode}ih i stru~nih kadrova iz fabrika, bolnica, {kola, javne administracije - moraju momentalno prestati, jer predstavqaju najte`e oblike kr{ewa qudskih prava.

10. Ha{ki tribunal, politi~ka institucija stvorena radi demonizacije Srba i pravdawa NATO zlo~ina, mora biti zatvoren zauvek. Wegove `rtve, kao i wihove porodice, moraju dobiti puno obe{te}ewe zbog nelegalnog hap{ewa, dr`awa u zatvoru i usmr}ivawa.

Pozivamo sve slobodoqubive narode i qude, bez obzira na rasu, veru ili etni~ko poreklo - da se ujedine. Odbranimo istinu od medijskih la`i! Odbranimo ravnopravnost svih zemaqa, naro~ito malih i "nedovoqno razvijenih"! Odbranimo pravo obi~nih qudi {irom sveta na pristojan i siguran `ivot!

Okupimo se u podr{ci onima koji su i nas branili od poku{aja da se ponovo kolonizuje na{ svet! Odbranimo srpski narod koji je hrabro stao protiv NATO-a!

Odajemo po{tu i priznawe svim `rtvama NATO agresije protiv Jugoslavije. Takva agresija se nikada i nigde ne sme ponoviti!

             

Beogradski forum - za svet ravnopravnih

Me|unarodna konferencija "Istina o agresiji NATO - dve godine posle"

Beograd, 22-24. mart 2001. godine

 

AKCIONI PROGRAM

1. Ja~awe javne svesti o istinskim uzrocima i posledicama agresije NATO na Jugoslaviju.

2. Aktivnosti na ukidawu ilegalnog tzv. Ha{kog tribunala, na za{titi predsednika Slobodana Milo{evi}a, biv{eg generalnog direktora RTS Dragoquba Milanovi}a i svih `rtava politi~kih progona.

3. Pokretawe odgovornosti Karle Del Ponte, Bernara Ku{nera, Majkla Xeksona i drugih, za konsolidovawe i ja~awe albanskih teroristi~kih grupa.

4. Insistirawe da zemqe ~lanice NATO isplate reparacije za {tete po~iwene tokom agresije.

***

Carevo Novo Odelo mozete da citate ovde ili na http://emperor.vwh.net/serbo-croatian/indexsc.htm

Ako zelite da pomognete Carevom Novom Odelu, posaljite nam donaciju preko bezbednog kanala na http://emperor.vwh.net/howyour.html. Vasim donacijama placamo troskove programa koji nam obezbedjuju potrebne informacije. Svaka donacija, mala ili velika, je od velike pomoci.

Cekove mozete da saljete postom na sledecu adresu:

Emperor’s Clothes, P.O. Box 610-321, Newton, MA 02461-0321. (USA)

Hvala.

http://emperor.vwh.net/serbo-croatian/indexsc.htm
[Carevo Novo Odelo]